آثاری که در روایات معتبر برای ظهور امام زمان(عج) گفته شده به شرح زیر میباشد:1-ثروت ها به طور مساوی تقسیم میشوند.
(عدالت در میان مردم پیاده میشود)

2-رضایت و خشنودی همگانی است.
(ساکنان آسمان و زمین،همه و همه خوشنود خواهند بود)

3-فقر و بینوایی ریشه کن خواهد شد.

4-همه مردم در امنیت بسر خواهند برد.

5-برکات آسمانی نازل میشود.


6-همگی در رفاه بسر میبرند.

7-زمین گنج های با ارزش خود را آشکار میکند.

8-دام ها و چهار پایان زیاد میشوند.
(فراوانی نعمت)

9-رفع مزاحمت ها و ایجاد آسایش برای عموم مردم است.

10-پرده های ظلمت کنار میرود.

11-ایجاد برادری و مواسات میان انسان هاست.

فرهنگ الفبایی مهدویت.مجتبی تونه ای.
ص33و34


(تمامی مطالب این پایگاه دست نویس بوده و توسط نویسنده سایت از منابع مربوط گردآوری میشود)

(کپی متن ها برای استفاده های شخصی بلامانع است،در غیر اینصورت نام پایگاه حتما درج گردد)